1–4 ARBETSDAGAR
FRI FRAKT & FRIA RETURER TILL BUTIK
ÖPPET KÖP I 365 DAGAR

Medlemsvillkor och Integritetspolicy

Syftet med medlemskap i Club Intersport är att skapa mervärde för våra medlemmar och att samla bonus genom att göra inköp i Intersports butiker och på e-handeln. Medlemmar i Club Intersport erhåller förmåner i form av erbjudanden och rabatter från Intersport och våra samarbetspartners. Club Intersport ägs och administreras av Intersport AB, (org.nr. 556079-2847).

Medlemsvillkor och Integritetspolicy


1. Medlemskap i Club Intersport kan endast erhållas av personer över 16 år. Medlemskapet är kostnadsfritt.
Medlemskapet är kortfritt och baserat på personnummer för bonusregistrering. Det är möjligt att sammankoppla medlemskap för att samla bonus tillsammans i samma hushåll.
Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas.

2. Bonus – Bonus utgår endast på inköp gjorda i Intersports butiker samt köp via e-handel i Sverige ienlighet med vad som följer av denna punkt. Vid inköp skall giltig legitimation uppvisas för att inköpet skall registreras som ett bonusgrundande inköp.
Finns flera medlemmar anslutna till medlemskapet räknas alla sammanslagna medlemmars inköp ihop vid beräkning av bonusgrundande inköp. Bonusgrundande inköp är endast inköp till eget hushåll. Köp av presentkort är inte bonusgrundande. För att erhålla bonus måste inköp göras på minst 2 500 kr under ett medlemsår. Ett medlemsår löper årsvis räknat från det datum medlemskapet startat, kallas nedan "medlemsår".

Handlar du för:
2 500 kr upp till 3 999 kr erhåller du 2 procent i årsbonus
4 000 kr upp till 5 999 kr erhåller du 3 procent i årsbonus
6 000 kr upp till 7 999 kr erhåller du 4 procent i årsbonus
8 000 kr upp till 9 999 kr erhåller du 5 procent i årsbonus
10 000 kr eller mer erhåller du 6 procent i årsbonus.

Bonus betalas ut i form av en digital bonus, vilken kan användas som återköpsrabatt vid inköp av varor i Intersports fysiska butiker i Sverige. Bonus betalas ut löpande vid flera tillfällen under året under medlemsåret. Medlemsår räknas från det datum medlemskapet startar och 1 år framåt.
När medlemmen kommit upp en sammanlagd summa av lägsta bonusbeloppet vid närmast påföljande utbetalningstillfälle.
I de fall medlemmen inte uppnår lägsta bonusbeloppet flyttas summan med till nästa bonusperiod. Om medlemmen år 2 uppnår lägsta bonusbeloppet kommer även föregående medlemsårs bonus betalas ut.
Bonusen kan inte lösas in mot kontanter

3. Force majeure m.m. – Intersport är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller även om Intersport är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Intersport om bolaget varit normalt aktsamt.
Intersport ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

4. Ändring av villkoren – Intersport får vidta ändring av dessa villkor om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller myndighets åtgärd. Villkoren för bonus och avgift kan således komma att förändras. Vid var tid gällande villkor för Club Intersport redovisas på hemsidan www.intersport.se.

5. Giltighetstid – Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Vid uppsägning från Intersports sida tillämpas en uppsägningstid om tre månader. Intersport får föreskriva viss giltighetstid för medlemskapet. Om bonusgrundande inköp inte gjorts under tre år i följd kommer medlemskapet i Club Intersport att sägas upp av Intersport och samtliga registrerade uppgifter om medlemmen kommer att raderas från medlemsregistret.

6. Intersport AB integritetspolicy

På Intersport värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).
Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Syfte:
Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss. Läs mer här.

Mål:
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig:
Intersport AB, org. nr 556079-2847, med adress Krokslätt Fabriker 34, 431 37 Mölndal, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

7. Samtycke till behandling av personuppgifter – Genom att acceptera villkoren för Club Intersport samtycker kund till behandling av personuppgifter som beskrivits i punkt 6.

Senast uppdaterad 2018-05-07